Ürün Ara

KVKK Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

Kişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ile özel hayatın gizliliği ve kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunması ilkesine uygun olarak muhafazası, işlenmesi ve mevzuata uygun olarak aktarımı aşamalarında BELİTSENTURKKONSEPTKUTU olarak veri sorumlusu sıfatıyla hareket ederek, gerekli önlemleri alıyoruz. Bu konularda sizleri bilgilendirmek isteriz.

1. Veri Sorumlusu

BELİTSENTURKKONSEPTKUTU olarak, KVKK’da tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda açıklandığı şekilde ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

2. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz, BELİTSENTURKKONSEPTKUTU tarafından verilen hizmet, ürün ya da ticari faaliyete bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Şirketimizin ve üye işyerlerimizin ofisler, şubeler, bayiler, çağrı merkezi, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. BELİTSENTURKKONSEPTKUTU’nun sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlandığınız müddetçe oluşturularak ve güncellenerek kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Ayrıca, BELİTSENTURKKONSEPTKUTU’nun ürün ve hizmetleri kapsamında bilgi almak amacıyla BELİTSENTURKKONSEPTKUTU ile telefon, e-posta ile irtibat kurmanız veya internet sayfasını kullandığınızda, BELİTSENTURKKONSEPTKUTU’nun düzenlediği etkinlik, seminer veya organizasyonlara katıldığınızda kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Bu kişisel verileriniz, BELİTSENTURKKONSEPTKUTU’nun  ürün, hizmet ve faaliyetlerini sizlere tanıtmak,   ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılabilmesini sağlamak, sunulan hizmet kalitesinin arttırılması ile ilgili satış ve pazarlama faaliyetleri için yapılacak CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi) uygulamaları gibi çalışmalar kapsamında kullanabilmek, listeleme, raporlama, veri tabanı oluşturmak, doğrulama, analiz ve değerlendirmeler yapmak, istatistiki bilgiler üretilmek, anket yapmak, internet sitesi, mobil uygulama ve diğer iletişim kanallarını kullanım şeklinize ilişkin analizi yapmak suretiyle sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önermek, yürütülen iletişime yönelik idari operasyonları yönetmek (pazar araştırması amacıyla doğrudan bizimle paylaşmış olduğunuz iletişim kanalları üzerinden sizinle irtibat kurmak, kaydınızın alınmasını ve devamı sağlamak vb.), müşteri memnuniyeti ve kazandırma çalışmalarının gerçekleştirilmesi ve sağlanan hizmetlere ilişkin teklifleri paylaşmak, insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin yürütülmesinin teminini sağlamak, BELİTSENTURKKONSEPTKUTU  ve BELİTSENTURKKONSEPTKUTU ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin teminini sağlamak ve BELİTSENTURKKONSEPTKUTU ticari itibarının ve oluşturduğu güvenin korunmak amaçlarıyla KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri isleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

Kişisel verileriniz, açık rızanız bulunmadan yukarıda belirtilen amaçlar dışında kullanılmayacak olup, yasal yükümlülükler ve resmi kurum/kuruluşlar haricinde üçüncü şahıslarla paylaşılmayacak ya da aktarılmayacaktır.

3. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

BELİTSENTURKKONSEPTKUTU  toplanan kişisel verilerinizi; bu metnin (2) numaralı ve “Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları” başlıklı maddesinde belirtilen amaçlarla,  iş ortaklarına, tedarikçilerine, BELİTSENTURKKONSEPTKUTU yetkililerine, hissedarlarına, kanunen yetkili kamu kurumlarına  ve özel kişilere, mevzuatın izin verdiği hallerde işbirliği yapılan danışmana, kuruluş, taraflara, anlaşmalı kuruluşlara, ödeme sistemleri kuruluşlarına KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir. Kişisel verileriniz, gerekli güvenlik önlemlerinin alınması ile yukarıda bahsedilen amaçların gerçekleştirilmesi için yurtiçinde tutulabileceği gibi yurtdışına da aktarılabilecektir.

4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda BELİTSENTURKKONSEPTKUTU’nun sunduğu ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda BELİTSENTURKKONSEPTKUTU’nun sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (2) ve (3) numaralı maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

5. Kişisel Veri Sahibinin KVKK’nın 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, BELİTSENTURKKONSEPTKUTU’ya iletmeniz durumunda talebin niteliğine göre şirket talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, BELİTSENTURKKONSEPTKUTU belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

  1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  6. Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  7. Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Haklarına sahiptir.

Talepleriniz için BELİTSENTURKKONSEPTKUTU ile iletişime geçmek, geri bildirimde bulunmak ya da sorularınızı yöneltmek isterseniz; kimlik belgeleriniz ve talebinizi içeren dilekçeniz ile Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad. Metal İş Merkezi No.37 Kat:3 Daire: 30 Ataşehir/İSTANBUL adresine iletebilir, noter kanalıyla ulaştırabilir veya info@konseptkutu.com adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz. Bu kapsamda, konuyla ilgili yapılacak olan yazılı başvurularınız BELİTSENTURKKONSEPTKUTU tarafından yapılacak olan kimlik doğrulamasını takiben kabul edilebilecektir.